"Anantho Vasuki Shesho Padmanabhascha Kambala
Shangapado Dartharashtro Thakshaka Kaaliya Namaha"